Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! - św. Jan Paweł II.

Papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014r. ogłosił bł. Jana Pawła II świętym!

Wy­gło­sze­nie for­mu­ły ka­no­ni­za­cyj­nej przez pa­pie­ża było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem nie­dziel­nej mszy. Po trzy­krot­nym przed­sta­wie­niu Fran­cisz­ko­wi proś­by o wpi­sa­nie pa­pie­ży Jana XXIII oraz Jana Pawła II w po­czet świę­tych papież Franciszek wy­gło­sił uro­czy­stą for­mu­łę wy­no­szą­cą obu papieży na oł­ta­rze. Na Mszy św. kanonizacyjnej obecnych było dwóch papieży: papież-emeryt Benedykt XVI oraz przewodzący Kościołowi - obecny papież Franciszek. Jest to niespotykane w historii Kościoła wydarzenie.

"Na chwa­łę Trój­cy Prze­naj­święt­szej, dla wy­wyż­sze­nia ka­to­lic­kiej wiary i wzro­stu chrze­ści­jań­skie­go życia, na mocy wła­dzy na­sze­go Pana Je­zu­sa Chry­stu­sa, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła, a także Na­szej, po uprzed­nim doj­rza­łym na­my­śle, po licz­nych proś­bach o pomoc Bożą i po wy­słu­cha­niu opi­nii na­szych Braci w bi­skup­stwie orze­ka­my i ogła­sza­my świę­ty­mi bło­go­sła­wio­nych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpi­su­je­my ich w po­czet świę­tych i po­le­ca­my, aby w całym Ko­ście­le byli oni czcze­ni z od­da­niem po­śród świę­tych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go" pa­pież Fran­ci­szek tymi słowami wyniósł na ołtarze nowych świętych XXI wieku.