Zarząd Towarzystwa zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 30 marca 2016 r. w środę o godz.17.30. w GOK w Łabowej. W przypadku braku kworum do głosowania drugi termin zebrania wyznaczony jest na godz. 17.45 w tym samym dniu. Obecność członków Towarzystwa obowiązkowa.

Prezes Zarządu - Celina Cempa

Proponowany przebieg zebrania:

1.    Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2015 – p. C. Cempa – Prezes TMZŁ.
5.    Sprawozdanie finansowe za rok 2015 – p. Stanisław Leszek Zaprzelski – skarbnik TMZŁ.
6.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – p. Jolanta Brożek– przewodniczący Komisji Rewizyjnej TMZŁ.
7.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego – p. Elżbieta Hasior – przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego TMZŁ.
8.    Dyskusja.
9.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań za rok 2015.
10.    Wybory nowych władz Towarzystwa.
11.    Głosowanie w sprawie powołania nowych władz.
12.    Przedstawienie planu pracy Towarzystwa na rok 2016.
13.    Sprawy członkowskie, w tym wysokość składki członkowskiej na rok 2016.
14.    Głosowanie nad przyjęciem planu pracy na rok 2016 oraz wysokością składki członkowskiej.
15.    Wolne wnioski.