Back to Top

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II

Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany! - św. Jan Paweł II.

Papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014r. ogłosił bł. Jana Pawła II świętym!

Wy­gło­sze­nie for­mu­ły ka­no­ni­za­cyj­nej przez pa­pie­ża było kul­mi­na­cyj­nym punk­tem nie­dziel­nej mszy. Po trzy­krot­nym przed­sta­wie­niu Fran­cisz­ko­wi proś­by o wpi­sa­nie pa­pie­ży Jana XXIII oraz Jana Pawła II w po­czet świę­tych papież Franciszek wy­gło­sił uro­czy­stą for­mu­łę wy­no­szą­cą obu papieży na oł­ta­rze. Na Mszy św. kanonizacyjnej obecnych było dwóch papieży: papież-emeryt Benedykt XVI oraz przewodzący Kościołowi - obecny papież Franciszek. Jest to niespotykane w historii Kościoła wydarzenie.

"Na chwa­łę Trój­cy Prze­naj­święt­szej, dla wy­wyż­sze­nia ka­to­lic­kiej wiary i wzro­stu chrze­ści­jań­skie­go życia, na mocy wła­dzy na­sze­go Pana Je­zu­sa Chry­stu­sa, świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Pawła, a także Na­szej, po uprzed­nim doj­rza­łym na­my­śle, po licz­nych proś­bach o pomoc Bożą i po wy­słu­cha­niu opi­nii na­szych Braci w bi­skup­stwie orze­ka­my i ogła­sza­my świę­ty­mi bło­go­sła­wio­nych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpi­su­je­my ich w po­czet świę­tych i po­le­ca­my, aby w całym Ko­ście­le byli oni czcze­ni z od­da­niem po­śród świę­tych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świę­te­go" pa­pież Fran­ci­szek tymi słowami wyniósł na ołtarze nowych świętych XXI wieku.

REMONT CERKWI W ŁABOWEJ

Marszałek Województwa Małopolskiego rozdysponował pieniądze na ochronę zabytków w ramach konkursu "Ochrona zabytków w Małopolsce". Dotację w wysokości 20 tys. zł przyznano projektowi zgłoszonemu przez Parafię Rzymskokatolicką  pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łabowej na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w dawnej cerkwi greckokatolickiej. Jak informuje ks. proboszcz Andrzej Fik parafia w realizację projektu gwarantuje ok. 40%  własnego wkładu finansowego, co łącznie z dotacją Marszałka umożliwi remont cerkwi. Poprzednia edycja konkursu pomogła parafii wykonać odwodnienie wokół zabytkowej łabowskiej cerkwi.

 Fot. Gabrysia Dobosz, cerkiew w Łabowej. Zdjęcie wyróżnione w szkolnym konkursie fotograficznym "Detal cerkiewny" 2013 - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łabowej.

Czytaj więcej...

WYKŁAD "POKOLENIA ODCHODZĄ"

W niedzielę 30 marca odbył się II wykład z cyklu "Nasza Mała Ojczyzna" służący upowszechnianiu przez nasze Towarzystwo wiedzy o najbliższej Ojczyźnie. Wykład zgromadził grupę osób zainteresowanych  polskim osadnictwem w gminie Łabowa w czasach austriackich. Prezes Celina Cempa przygotowała dłuższy wykład na temat "Pokolenia Odchodzą. Polacy na terenie gminy Łabowa w czasach austriackich 1772-1918", w którym starała się odpowiedzieć na pytania: kim byli osiedlający się na terenie Zachodniej Łemkowszyzny  Polacy w tym okresie, skąd pochodzili, czym się zajmowali, jakie były przyczyny ich migracji. Sporo miejsca poświęcone było na historie osiadłych na stałe rodzin polskich, na omówienie szerszego tła historycznego i warunków społeczno-ekonomicznych panujących w czasach austriackich w Galicji. Wykładowi towarzyszyła obszerna prezentacja multimedialna. Temat opracowany został na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej nie ujmowanej w dotychczasowych opracowaniach o Sądecczyźnie. Mimo że na wstępie prezes Cempa zażartowała, że ten wykład to "nie będzie kino akcji", zgromadzeni w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury słuchali wykładu z zainteresowaniem. Warto przypomnieć, że pierwszy wykład z tego cyklu wygłosił pan Wiesław Matyjewicz na temat "Ikonostas w sztuce cerkiewnej na przykładzie cerkwi greckokatolickich w gminie Łabowa".

Czytaj więcej...

POKOLENIA ODCHODZĄ - ZAPROSZENIE

Zapraszamy na II spotkanie z cyklu W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE w niedzielę 30 marca 2014r. o godzinie 17.00. Tym razem spotkanie poprowadzi prezes Celina Cempa, która wygłosi wykład o Polakach w czasach austriackich zamieszkujących  gminę Łabowa. Skąd przybywali, czym się zajmowali, jakie były przyczyny migracji? - to główne pytania problemowe planowanego wystąpienia, które odbędzie się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łabowej.

 

 

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA 2014

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Łabowskiej zgodnie ze Statutem Towarzystwa zaprasza w czwartek 20 marca 2014 roku na Walne Zebranie, które odbędzie się  o godz. 18.45 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łabowej. W przypadku braku quorum do głosowania drugi termin Zebrania wyznaczony jest w tym samym dniu na godz. 19.00.

Czytaj więcej...

Strona 9 z 27