Towarzystwo podpisało umowę szkoleniowo – doradczą z Fundacją Collegium Progressus (lider projektu) i Fundacją Rozwoju Regionu Rabka (partner projektu), w ramach której będzie nam udzielone wsparcie w formie nieodpłatnych usług szkoleniowych i doradczych w ramach Projektu Aktywne Karpackie NGO realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS. Współpraca w tym zakresie będzie realizowana do 31 grudnia 2014r.

 O projekcie

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywne karpackie NGO”.
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet  V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. , obejmuje obszar:
– województwa małopolskiego (powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowotarski, wadowicki, suski, tatrzański),
– województwa podkarpackiego (powiat m. Krosno, jasielski, krośnieński, bieszczadzki, leski, sanocki),
– województwa śląskiego (powiat cieszyński, żywiecki).

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój potencjału organizacji pozarządowych (NGO) na terenie Karpat do końca 2014 r. Cel ten zrealizowany będzie poprzez prowadzenie:
– doradztwa,
– szkoleń,
– działań informacyjnych i aktywizujących
na obszarze 16 powiatów i 140 gmin położonych na terenie Karpat w ramach stworzonej Karpackiej Sieci Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych.

Dzięki realizacji projektu wzrośnie dostępność i jakość usług szkoleniowych i doradczych dla przedstawicieli NGO oraz osób pragnących założyć organizację pozarządową. Planuje się, że efektem projektu będzie również rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym (jednostkami samorządu terytorialnego) oraz sektorem prywatnym.

Zakres wsparcia

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” utworzona zostanie Karpacka Sieć Informacji i Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych, która składać się będzie z 4 punktów stacjonarnych oraz mobilnych ośrodków doradczych (na terenie gmin objętych projektem) oferujących usługi doradczo-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej.

Doradztwo dotyczyć będzie bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz tematyki związanej np. z zarządzaniem, promocją, pozyskiwaniem środków finansowych, zarządzaniem personelem, współpracy z sektorem publicznym i innymi organizacjami pozarządowymi, zagadnień związanych z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Planowane jest także prowadzenie doradztwa specjalistycznego.

Organizowane będą również szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w następujących modułach tematycznych:
1.    Współpraca i partnerstwo lokalne.
2.    Zarządzanie NGO.
3.    Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
4.    Przygotowanie projektu.
5.    Podstawy zarządzania projektami.
6.    Księgowość i zarządzanie finansami NGO.
7.    Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
8.    Tworzenie i funkcjonowanie OPP.
9.    Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO – funkcjonowanie PES.
10.    PR dla NGOs.
oraz innych wynikających z potrzeb organizacji pozarządowych.
Planuje się także realizację szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o tematyce:
„ Współpraca z NGO- procedury zlecania zadań publicznych”.

W ramach projektu „Aktywne karpackie NGO” prowadzone będą również działania informacyjne i aktywizujące – m.in. uruchomiona zostanie strona internetowa projektu wraz z forum i newsletterem, wydawany będzie kwartalnik informacyjny, w którym zamieszczane będą aktualności, porady prawne, informacje dotyczące funkcjonowania NGOs itp. Organizowany będzie konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową oraz dla najbardziej przyjaznej trzeciemu sektorowi gminie.

Kontakt
Biuro projektu „Aktywne karpackie NGO”
ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 725-473-554
e-mail: biuro@karpackiengo.pl
www.karpackiengo.pl

Lider projektu
Fundacja Collegium Progressus
Gródek n/Dunajcem 28
33-318 Gródek n/Dunajcem
fundacja-cp@wp.pl
http://www.fundacja-cp.pl

Partner projektu
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Piłsudskiego 1
34-700 Rabka
poczta@fundacja.region-rabka.pl
http://www.fundacja.region-rabka.pl

Kategorie: Wiadomości

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × 2 =