Dr hab. inż. Augustyn Ormanty, łabowianin, samorządowiec, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, autor licznych publikacji w zakresie samorządności, historii i współczesności Ziemi Wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Urodzony w 1955 roku w Krynicy. W 1962 roku rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Łabowej, którą ukończył w 1970 roku. W tym czasie szkołą kierowali Kazimiera i Władysław Zygmuntowie. W 2020 roku przypada Jubileusz 50-lecia ukończenia szkoły podstawowej przez rocznik 1955.

W 1970 roku rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej w Marcinkowicach, było to 4-letnie technikum zawodowe.

Po maturze w 1974 roku podjął 5-letnie studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, kierunek ekonomiczno-rolniczy.

Ukończył studium pedagogiczne oraz Szkołę Oficerów Rezerwy. Po ukończeniu studiów pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Radoczy.

1 maja 1982 roku został nominowany przez Wojewodę Bielskiego na stanowisko zastępcy Naczelnika Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska. Funkcję  tę pełnił przez dwie kadencje.

W 1990 roku został Burmistrzem Miasta Kalwaria Zebrzydowska i funkcję tę sprawował do 2010 roku. Na fotel burmistrza  powrócił w 2014 roku. W czasie kampanii wyborczej zasłynął tym, że odwiedzał mieszkańców bezpośrednio w ich domach.

W 2002 roku na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Akademii Rolniczej w Krakowie ukończył studia doktoranckie i obronił rozprawę doktorską „Rozwój samorządu terytorialnego w regionie wadowickim”. Habilitację uzyskał na Katolickim Uniwersytecie w Rużemboroku w 2012 roku. W tym samym roku został awansowany na ppłk rezerwy Wojska Polskiego.

Jest autorem licznych publikacji z dziedziny samorządności, historii i współczesności Ziemi Wadowickiej i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Kadencje Burmistrza Augustyna Ormantego zaznaczyły się szczególnymi osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska. Zmieniony został wizerunek miasta. Mimo ogólnokrajowej recesji utrzymywany jest niski wskaźnik bezrobocia, skutecznie popierana jest aktywność lokalnie działających przedsiębiorców. Wzniesione zostały ważne obiekty użyteczności publicznej: nowoczesna przychodnia zdrowia, centrala telefoniczna, dworzec autobusowy, poczta, posterunek policji. Rozbudowana została na niespotykaną dotąd skalę infrastruktura techniczna, która służy wszystkim mieszkańcom: drogi, chodniki, parkingi, sieć telefoniczna, gazowa i elektryczna, wodociągi i kanalizacja wraz z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Miasto i Gmina pozyskało z państwowych i zagranicznych funduszy pomocowych pokaźne środki na sprzęt medyczny, inwestycje oświatowe, budowę i unowocześnienie infrastruktury oraz odbudowę mostów i usuwanie skutków powodzi. Prowadzona jest szeroka i aktywna promocja ziemi kalwaryjskiej z wyeksponowaniem nowoczesnego handlu i rzemiosła, potencjału gospodarczego i inwestycyjnego oraz popularyzacja walorów turystycznych piękna krajobrazu, tradycji i wartości kulturowych.

Zacieśnione zostały wielowiekowe, emocjonalne i duchowe oraz funkcjonalne i przestrzenne więzi z klasztorem OO. Bernardynów poprzez aktywny udział w jego życiu religijnym, artystycznym i naukowym oraz w obchodach jubileuszu 400-lecia fundacji Sanktuarium i miasta. Nawiązane zostały kontakty biznesowe oraz kontakty młodzieży szkolnej z partnerami z sąsiednich krajów, a poprzez popularyzację programów integracji europejskiej nawiązana została gospodarcza i kulturalna współpraca z zagranicą.

Miasto gościło znakomite osobistości: Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Kalwarii Zebrzydowskiej, Ojca św. Benedykta XVI, Prezydentów Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Dudę, przedstawicieli Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, reprezentantów władz państwowych i wojewódzkich, światowej sławy naukowców i wybitnych artystów.

Tekst i foto: Urząd Miasta Kalwaria Zebrzydowska

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − trzy =