Wielokrotnie pisano o organizacji cerkiewnej na Łemkowszczyźnie. Na terenie Ziemi Łabowskiej działały parafie greckokatolickie w Kamiannej, Łabowej, Nowej Wsi, Roztoce Wielkiej, Łosiu oraz Maciejowej. W  księgach parafialnych w Nawojowej zachowały się nieliczne świadectwa chrztów odbytych w cerkwi. Za zgodą proboszcza parafii  Nawojowa umieszczamy fragmenty tych dokumentów. Pieczęcie i podpisy miejscowych proboszczów lub administratorów są wspaniałym świadectwem dawnych czasów.

Dodatek

Księża greckokatoliccy w Łabowej (przedruk z OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA Cz. 1):

1. o. Stefan Wisłocki (budował drugą cerkiew drewnianą, po 1689 – wtedy spłonęła pierwsza drewniana cerkiew, zajął się budową nowej drugiej cerkwi drewnianej).

2. o. Bazyli Krynicki ( w księdze Liber Natorum z lat 1796-1837 parafii w Nawojowej jest informacja, że udzielał chrztów paroch z Łabowej Basili Krynicki, zapisy takie pochodzą z lat 1812-1824)
 
3. o. Dionizy Paryłowicz (wpisy w księgach parafialnych w Nawojowej informują, że udzielał chrztów np. w roku 1864)
 
4. o. Josif Łomnicki (żył w latach 1844-1883, pochowany na cmentarzu łemkowskim w Łabowej razem z żoną Salomeą żyjącą w latach 1845-1893)

5. o. Josif Mochnacki (żył w latach 1842-1906, pochowany na cmentarzy łemkowskim w Łabowej), nagrobek zachował się w dobrym stanie z fotografią księdza; członek grupy założycielskiej Ruskiej Bursy w Nowym Sączu w 1898r.).

6. o. Jan Chryzostom Durkot (w Łabowej prawdopodobnie od 1906; zginął w obozie Tallerhoff na terenie Austro-Węgier podczas I wojny światowej, założył w Łabowej Czytelnię im. Michaiła Kaczkowskiego, był radnym gminnym w latach 1912-17).
 
7. o. Hilary (Iłarion) Gała (jest w Łabowej prawdopodobnie po śmierci o. Durkota, wpisy w księgach parafialnych w Nawojowej wymieniają jego nazwisko w l.1919-1921)
 
8. o. Stefan Kornowa (prawdopodobnie od początków lat 20-tych w parafii w Łabowej, na pewno był w 1925r.; ostatni paroch w Łabowej, w 1945r.wyjechał na Ukrainę)
 
 Księża greckokatoliccy pełniący posługę kapłańską w Maciejowej:
 
1. o. Daniel Mochnacki (1785 - 1792)
 
2. o. Onufry Mochnacki (1802 - 1843)
 
3. o.  Onufry Obuszkiewicz (1844 - 1873)
 
4. o. Józef Łomnicki (1874 - 1878) pochowany na cmentarzu w Łabowej
 
5. o. Józef Mochnacki (1878 - 1894) pochowany na cmentarzu w Łabowej
 
6. o. Teodor Durkot (1894 - 1897)
 
7. o. Emilian Węgrzynowicz (1897 - 1908)
 
8. o. Michał Łysiak administrator w 1908/09r.
 
9. o. Michał Karpiak administrator 1909
 
10. o. Michał Dorocki proboszcz 1910
 
11. o. Jan Hryńczuk (1914 - 1924)
 
12. o. Mikołaj Rybak administrator 1924 -1927
 
13. o. Stefan Dmytryszyn administrator (od 1928 - 1933)
 
14. o. Aleksy Kondro administrator 1933 -1936
 
14. o. Stefan Dziubynia 1943 ?
 
15. o. Bazyli Chrobak administrator 1936 - 1944
 

 Księża greckokatoliccy pełniący posługę kapłańską w Roztoce Wielkiej w latach 1859 - 1910:

1.  Aleksander Lachowski 1859 -1869 

2.  Julian Durkot 1869 - 1870 administrator w Roztoce, proboszcz parafii w Nowej Wsi

3. Leon Sembratowicz 1870 administrator

4. Teofanes Obuszkiewicz 1870 - 1872 administrator loci capellaniae lokalis

5. Seweryn Hojnackij 1873 - 1874 capellaniae lokalis

6. Jan Chryzostom Durkot 1874 - 1875 administrator w Roztoce, proboszcz w Nowej Wsi

7. Teodor Karpiak 1876 - 1878 administrator

8. Joannes Paryłowicz 1878 - 1885 administrator

9. Piotr Sandowycz 1885 - 1890 administrator, od 1888 proboszcz

10. Bazyli Kuryłło 1890 administrator

11. Jan Chryzostom Durkot 1874 - 1875 administrator w Roztoce, proboszcz w Nowej Wsi

12. Piotr Capiński 1891 - 1902 proboszcz
 
13. Bazyli Smoliński 1903 administrator od lutego, proboszcz od grudnia
 
 
 
 Pieczęć parafii greckokatolickiej w Nowej Wsi z 1945r. na dokumencie podpisanym przez ks. Stefana Dziubynę
 
 Dokument z pieczęcią urzędu parafii greckokatolickiej w Maciejowej z podpisem ks. Joannesa Hryńczuka
 
 Pieczęć z Maciejowej w zbliżeniu
 
 
Zaświadczenie potwierdzające sakrament chrztu wystawione przez ks. Stefana Kornowę z Łabowej
(z adnotacją: parochus) z 1937.
 
 Pieczęć łabowskiej cerkwi greckokatolickiej w zbliżeniu
 
 Pieczęć cerkwi greckokatolickiej w Nowej Wsi w zbliżeniu
 
 Pięknie wyciśnięta pieczęć cerkwi w Łabowej na dokumencie z 1933r. z podpisem ks. Stefana Kornowy, proboszcza
 
 Pięknie wyciśnięta pieczęć urzędu parafialnego cerkwi greckokatolickiej w Maciejowej z podpisem proboszcza
ks. Emiliana Węgrzynowicza z 1901r. urzędującego na przełomie XIX/XX wieku.
 
 Pieczęć urzędu parafialnego w Łabowej w zbliżeniu
 
 Podpis proboszcza z Łabowej ks. Józefa Łomnickiego na dokumencie z 1890r.
 
 
 Podpis proboszcza z Łabowej ks. Józefa Łomnickiego na dokumencie z 1887r.
 
 Podpis proboszcza z Nowej Wsi ks. Bazylego Smolińskiego na dokumencie z pieczęcią z 1920r.
 
 Podpis ks. Hilarego Gały z Łabowej na dokumencie z 1920r.
 
 Podpis ks. Stefana Kornowy z Łabowej na dokumencie z czasów II wojny światowej
 
 Dokument wystawiony przez urząd parafialny w Maciejowej podpisany przez administratora parafii 
ks. Mikołaja Rybaka z 1926r.
 
 Podpis proboszcza ks. Stefana Kornowy z Łabowej z 1925r.
 
 Dokument z pieczęcią urzędu parafialnego z Maciejowej z 1924r. podpisany przez ówczesnego administratora parafii ks. Stefana Dmytryszyna
 
 Dokument wystawiony przez urząd parafialny w Maciejowej z 1943r. podpisany przez ówczesnego administratora parafii ks. Bazylego Chrobaka
 
Pieczęć cerkwi w Roztoce Wielkiej
 
Składam podziękowanie proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej w Nawojowej za zezwolenie na druk w/w materiałów.